מסמכי משיכה מקרן השתלמות

בבקשות משיכה עד לסכום של 50,000 ₪, ניתן לפנות לסניפי בנק לאומי.

כמו כן ניתן להפנות בקשות משיכה לשירות הלקוחות בדואר כפי ההנחיות הבאות:

  • למלא המסמך, לסמן "X" במקומות המתאימים ולחתום.
  • למסמכים הנשלחים בדואר יש לצרף צילום ת.ז וצילום תדפיס עו"ש / המחאה מקורית מבוטלת המאשרים כי חשבון העו"ש לזיכוי מתנהל ע"ש העמית.

במשיכת קרן צעירה על סמך וותיקה בגוף מנהל אחר:

  • יש לצרף אישור מהקרן הוותיקה בו יצוינו לכל הפחות הנתונים הבאים: שם העמית, ת"ז, מספר עמית, וותק הקופה, תאריך הפקדה אחרונה ואישור על כך שלא בוצעה משיכה מהחשבון .
  • לתשומת לבך – ע"פ הנדרש בתקנות, משיכה של שתי קרנות (אחת על סמך ותק של השנייה) תתבצע רק במידה ולא בוצעו הפקדות מקבילות בשתי הקרנות, ולא בוצעה משיכה מהקרן הוותיקה

טופס משיכת כספים

דברי הסבר לטופס משיכת כספים